Vibrace působící na soustavu ruka – paže

Informace

Směrnice 2002/44/ES stanoví minimální požadavky na ochranu pracovníků před ohrožením jejich zdraví a bezpečnosti, které vzniká nebo může vzniknout v souvislosti s expozicí mechanickým vibracím.

Vyhodnocení expozice vibracím se provádí výpočtem vztaženým na denní hodnotu expozice normalizovanou na osm hodin A(8). Po stanovení hodnoty A(8) je třeba ji porovnat s hodnotou vyvolávající akci a mezní hodnotou expozice. Tato směrnice stanoví minimální požadavky, je proto nezbytné ověřit zákonnou úpravu příslušných členských států a zkontrolovat, zda nestanoví přísnější hodnoty expozice.

V závislosti na denní hodnotě expozice vyvolávající akci (EAV) a denní limitní hodnotě expozice (ELV) je zaměstnavatel povinen podniknout příslušná opatření k zachování požadovaných hodnot expozice vibracím.

Hodnota expozice vyvolávající akci (EAV)

Kdykoli přesahuje u obsluhy expozice vibracím A(8) hodnotu EAV 2,5 m/s², musí zaměstnavatel provést hodnocení provozního rizika a přijmout regulační opatření. Podrobnější informace najdete ve směrnici 2002/44/ES a legislativě členských států.

Limitní hodnota expozice (ELV)

V každém případě nesmí expozice pracovníků překročit hodnotu ELV (5,0 m/s²).

Doporučené kroky ke snížení expozice vibracím

Používejte pouze mechanické nářadí s nízkými vibracemi. Toto doporučení lze považovat za nejdůležitější. Údaje o vibracích jsou často uvedeny v technických informacích od výrobce.

Zkraťte dobu používání nářadí. Hodnota A(8) je funkcí úrovně vibrací a doby expozice, jednou z alternativ proto vždy zůstává zkrácení pracovní doby.

Servis a údržba stroje. Řiďte se doporučeními výrobce. Především je důležité dbát na údržbu řezacího zařízení a rotujících prvků, které mohou v důsledku opotřebení ztratit vyváženost.

Kalkulačka expozice vibracím působícím na soustavu ruka – paže

Tato kalkulačka byla vytvořena jako pomůcka pro výpočty expozice vibracím a vychází z následujících podmínek:

Ekvivalentní hodnota vibrací, ahv,eq. Měřena podle normy ISO 5349-1 nebo podle příslušné normy pro měření vycházející z normy ISO 5349-1 pro konkrétní mechanické nářadí.

Typická denní doba expozice, Texp. Doba expozice je vždy kratší než denní pracovní doba. U většiny motorového nářadí vychází odhadované hodnoty Texp z mezinárodní studie (technická zpráva CEN „Guideline for the assessment of exposure to hand-transmitted vibration based on information from manufacturers of machinery“ – Návod pro hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce za použití dostupných informací od výrobců strojního zařízení). Pro typy strojů, které nejsou v této zprávě uvedeny, byla hodnota Texp odhadnuta na základě časových studií. Viz tabulka 1.

Stanovení hodnoty A(8) proto platí pouze za těchto podmínek. Při nestandardním pracovním použití stroje nebo je-li doba expozice irelevantní, je třeba stanovit hodnotu A(8) se zohledněním těchto faktorů.

Návod k použití

Kalkulačka je rozdělena na dvě části. V levé části se pro jednotlivé mechanické nářadí bezprostředně zobrazuje příslušná hodnota expozice A(8) vztažená na 8hodinovou dobu používání.

Pravá část obsahuje vlastní kalkulačku, která pro jednotlivé nářadí počítá částečnou expozici pro libovolnou dobu používání, není-li 8 hodin. Pokud bude pracovník používat v průběhu pracovního dne různé nářadí, vypočítá kalkulačka i celkové hodnoty expozice A(8).

Zvolte model mechanického nářadí. Vedle pole modelu v levé části se pro příslušný model zobrazí hodnota A(8) zvoleného modelu a ekvivalentní hodnota vibrací ahv,eq. Pro každý model se do pole modelů přidá jeden řádek.

Pro výpočet nové hodnoty expozice A(8) při použití více druhů mechanického nářadí nebo při různých dobách používání stačí zadat do bílých polí odhadované doby práce s příslušným nářadím. Výsledky můžete pro jednotlivá nářadí odečíst ze sloupce částečné denní expozice. Pokud použijete více nářadí, vypočítá kalkulačka v buňce pod sloupcem částečné denní expozice souhrnnou hodnotu expozice A(8) během celého pracovního dne.

Barevné označení v dolní části se mění podle hodnoty A(8). Zelená – Denní expozice vibracím je nižší než 2,5 m/s². Žlutá – Denní expozice vibracím je nad hodnotou expozice vyvolávající akci 2,5 m/s². Červená – Denní expozice vibracím je nad limitní hodnotou expozice 5 m/s². Pokud chcete všechny buňky vymazat a začít znovu, klepněte na tlačítko „Resetovat formulář“.

Výpočet pro neuvedené mechanické nářadí

Hodnota expozice A(8) je známa

Kalkulačka umožňuje dvěma způsoby zahrnout i jiné mechanické nářadí působící vibracemi na soustavu ruka – paže. V nejjednodušším případě jsou známy hodnoty expozice A(8) daného nářadí.

V seznamu modelů zvolte položku „jiné“. Při výběru položky „jiné“ kalkulačka automaticky použije typickou dobu expozice vibracím pro příslušnou skupinu nářadí. Viz tabulka 1.

Upravte název v poli modelu (není nezbytné).

Do třetího sloupce v levé části zadejte hodnotu expozice A(8). Potom použijte kalkulačku způsobem popsaným v části „Návod k použití“.

Hodnota expozice A(8) není známa

Pokud není hodnota expozice A(8) známa, je třeba určit ekvivalentní hodnotu vibrací ahv,eq pro každé držadlo. Ke stanovení hodnoty ahv,eq potřebujete znát akcelerační hodnoty vibrací ahv pro jednotlivá držadla a pracovní režimy. Hodnotu ahv lze stanovit jako odmocninu aritmetického součtu mocnin hodnot vibrací ahw měřených na rukojeti ve třech osách a měl by ji poskytnout výrobce.

equation 1: ahw = square root of the sum of a²hwx + a²hwy + a²hwz

(1)

Ekvivalentní hodnota vibrací ahv,eq představuje součet vibrací v jednotlivých pracovních režimech. Zde se v kalkulačce k výpočtu hodnoty ahv,eq používá hodnota ahv ve spojení s časovými sekvencemi ti jednotlivých provozních režimů. Hodnotu ahv,eq je třeba počítat pro každé držadlo samostatně. Protože se však používá jen údaj pro držadlo s nejhorší hodnotou, bude se do kalkulačky zadávat tato hodnota. Pak kalkulačka vypočítá denní hodnotu expozice A(8), která se zobrazí v levé části kalkulačky. Kalkulačka pomocí rovnice o třech neznámých (3) určí denní expozici normalizovanou na 8 hodin A(8) s využitím ekvivalentní hodnoty vibrací ahv,eq. a typickou denní dobu expozice vibracím Texp pro dané nářadí. Viz tabulka 1.

Equation 2: ahveq = square root of the sum of 1 divided by T deriva of n by i=1 multipied by a²hvi multiplied by ti

(2)

Equation 3: A(8) = ahveq multiplied by square root of Texp divided by 8

(3)

V seznamu modelů zvolte položku „jiné“. Při výběru položky jiné kalkulačka automaticky použije typickou dobu expozice vibracím pro příslušnou skupinu nářadí. Viz tabulka 1.

Upravte název v poli modelu (není nezbytné).

Do druhého sloupce v levé části kalkulačky zadejte nejhorší (maximální) hodnotu ahv,eq držadla. Pak kalkulačka vypočítá denní hodnotu expozice A(8), která se zobrazí ve třetím sloupci v levé části kalkulačky.

Tabulka 1 – Typické denní doby expozice

Typické denní doby expozice při použití jednoho mechanického nářadí v průběhu 8 hodinového pracovního dne. Převzato z technické zprávy CEN „Guideline for the assessment of exposure to hand-transmitted vibration based on information from manufacturers of machinery“ (Návod pro hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce za použití dostupných informací od výrobců strojního zařízení).

Typ stroje

Použití

Typická doba expozice

Pily pro péči o stromy

Ošetření stromů

2,4 hodiny

Prof. řetězové pily < 80 cm³

Těžba dřeva menšího rozsahu, krajinářské úpravy

3,7 hodiny

Prof. řetězové pily > 80 cm³

Těžba dřeva většího rozsahu

3,7 hodiny

Vyžínače trávy

Krajinářské úpravy

4,0 hodiny

Křovinořezy

Silniční údržba, krajinářské úpravy

3,5 hodiny

Nůžky na živé ploty

Krajinářské úpravy

3,5 hodiny

Foukače listí

Místní samospráva

3,0 hodiny

Zarovnávače okrajů trávníků

Krajinářské úpravy

3,0 hodiny

Rozbrušovací pily (ruční)

Stavebnictví

1,0 hodiny

Rozbrušovací pily (s vozíkem)

Stavebnictví

2,5 hodiny

 
Upozornění! Uvedené typické denní doby expozice byly získány na základě zkoušek v provozu za reprezentativních podmínek. Při 90 % všech zkoumaných použití byla denní doba expozice kratší než hodnoty uvedené v tabulce. Podle odhadu jsou u 10 % zkoumaných použití doby expozice delší. Je proto důležité důkladně analyzovat konkrétní pracovní úkol a rozhodnout, zda je doba expozice delší.

Tabulka 2 – Časové sekvence

Časové sekvence provozních režimů motorových pil nebo jiného motorového nářadí popsaného v technické zprávě CEN „Guideline for the assessment of exposure to hand-transmitted vibration based on information from manufacturers of machinery“ (Návod pro hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce za použití dostupných informací od výrobců strojního zařízení).

Typ stroje

Volnoběžné otáčky

Jmenovité otáčky

Maximální otáčky

Pily pro péči o stromy

1/3 T

1/3 T

1/3 T

Prof. řetězové pily < 80 cm³

1/3 T

1/3 T

1/3 T

Prof. řetězové pily > 80 cm³

1/2 T

1/2 T

Vyžínače trávy

1/2 T

1/2 T

Křovinořezy

1/2 T

1/2 T

Nůžky na živé ploty

1/5 T

4/5 T

Foukače listí

1/7 T

6/7 T

Zarovnávače okrajů trávníků

1/2 T

1/2 T

Rozbrušovací pily (ruční)

1/7 T

6/7 T

Rozbrušovací pily (s vozíkem)

1/7 T

6/7 T