No Image Available

REACH-artiklan 33 mukainen vakuus

REACH (”Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus [EY] N:o 1907/2006, annettu 18. päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista”) on Euroopan unionin kemikaaleja koskeva sääntelyjärjestelmä, joka tuli voimaan 1. kesäkuuta 2007, ja jonka porrastetut määräajat ulottuvat vuoteen 2018 asti.

Artikla 33: Tiedottaminen tuotteiden sisältämistä aineista

Husqvarna-konserni kertoo seuraavat tiedot aineista, jotka Euroopan kemikaalivirasto on nimennyt REACH-asetuksen liitteeseen XIV (niin sanottu ehdokaslista) ja joiden pitoisuus tuotteissa ylittää 0,1 % painosta.